شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی

با در نظر گرفتن نسبت متوسط 5 ساله ی ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی با عنوان معیار مقایسهی کشورها (منبع:دادههای بانک جهانی) ، اوگاندا، مقدونیه و تانزانیا کوچکترین پاسخدهندگان پژوهش و آفریقای جنوبی، مالزی و چین تایپه بزرگترین بازارهای نوظهور در نمونه انتخابی را تشکیل میدهند.

در مورد پاسخهای پژوهش بایستی به چند نکته توجه نمود:

 • بسیاری از پاسخها بر اساس اطلاعات و بینش کیفی منحصر به کشور پاسخ دهنده می باشد؛
 • موفقیت نوآوریهای به اجرا درآمده توسط مقامات ناظر در بسیاری از موارد به محیط فعالیت آنها بستگی دارد؛
 • پاسخها نشانگر آن می باشد که سطح نقدشوندگی به جای وابستگی به یک عامل تاثیرگذار عمده، از ترکیب عوامل متعددی تاثیر میپذیرد.
 • با وجود آنکه بین نوآوریهای مربوط به طرفداری از سرمایه گذار و سطح نقدشوندگی ارتباط همبستگی مستقیمی نظاره نگردید، عامل مذکور در بهبود سطح نقدشوندگی تاثیر به سزایی دارد.
 • با در نظر گرفتن این موضوع که بازارهای مورد مطالعه از نظر اندازه و اندازه توسعه یافتگی تفاوتهای اساسی دارند، عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی با در نظر داشتن سطح توسعه یافتگی در بازارهای مختلف، متفاوت هستند. بر این اساس، بیش از 25 عامل شناسایی شده می باشد که در این بخش مورد بحث قرار میگیرند.

1-2-2-2 تمرکز مالکیت

در بسیاری از بازارهای نوظهور، اندازه تمرکز در مالکیت سهام زیاد می باشد به نحوی که بنا بر ادعای یکی از کشورها اندازه تمرکز مالکیت تا 70 % نیز میرسد. بر اساس یافتههای پژوهش، تمرکز مالکیت ارتباط زیادی بامیزان سهام شناور آزاد دارد. علت های اعلامشده برای زیادبودن تمرکز مالکیت را میتوان به صورت زیر برشمرد:

در بسیاری از کشورها، همچنان اکثریت سهام شرکتها )بسیاری از شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس) در اختیار سهامداران کنترل کننده یا مؤسس قرار دارد. با وجودالزامات برای عرضهی عمومی سهام، بسیاری از سهامداران کنترلکننده، تمایل ندارند حجمزیادی از سهام شرکتشان به صورت آزادانه مبادله گردد. یکی از دلایلی که برای این موضوعاعلام میشود، آسیبپذیری آنها در تصاحب[1] می باشد.

به گونه کلی افزایش نقدشوندگی مستلزم وجود سهام شناور آزاد کافی در بازار سهام به مقصود معامله فعالانه آن توسط سرمایه گذاران- بهویژه سرمایه گذاران نهادی- می باشد. بهره گیری از اندازه سهام شناور آزاد در تعیین وزن یک سهم در شاخص، بیانگر اهمیت فزایندهی آن می باشد.

اندازه سهام شناور آزاد در مالزی نسبت به سایر کشورها بیشتر مورد توجه بوده می باشد، به طوری که متوسط سهام شناور آزاد آن تقریباً 30 درصد سرمایه پرداخت شده[2] را تشکیل میدهد. بسیاری از شرکتهای مالزیایی تحت کنترل گروه کوچکی از شرکای وابسته قرار دارند و توسط مدیران مالک [3] اداره میشوند. به هر حال با وضع مجموعهای از مقررات توسط دولت و مقام ناظر بازار سرمایه، کوشش برای بهبود نقدشوندگی در بازار افزایش یافته می باشد. کاهش تدریجی مقررات کنترلی بورس، کاهش درصد مالکیت دولت به مقصود افزایش سهام شناوری آزاد و حذف سیاست محدودیت مالکیت سهام توسط اشخاص خارجی در سرمایه گذاریهای جدید، نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته می باشد.

 • دولتها تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی، به ویژه در “بخشهای استراتژیک” بازارهای نوظهور، اعمال میکنند. به هر حال در اکثر کشورهای نوظهور، کاهش مالکیت دولت از طریق امکان حضور بخشخصوصی در نقشهای اساسیتر، طریقه محسوسی را طی می ‌کند. پژوهش انجام شده در عمان نشان داد که افزایش داراییهای دولت اثر معکوسی بر حجم معاملات دارد. عمان تأکید کرده می باشد که افق سرمایه گذاریهای دولت بلندمدت می باشد. همچنین پژوهش مذکور نشان داد کاهش شدید اندازه سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی داشته می باشد. پژوهش مشابه دیگری که در سال 1998 دربارهی مداخله دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده می باشد [4]، نشان داد که مداخلهی دولت بر نقدشوندگی سهام مندرج در شاخص هنگ سنگ[5] اثر منفی داشته می باشد.
 • ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقدشوندگی بازار تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب میشود آنها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل در معاملات نباشند. بعضیپاسخ دهندگان اظهار داشتهاند که در این موارد، مشارکت خارجی میتواند باعث تنوعسرمایه گذاران گردد.
 • در نهایت صندوقهای بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران منفعلبا حضور قابل ملاحظه  در بازار سرمایه، تاثیرات عمدهای بر آن دارند، زیرا اغلب از استراتژیهای سرمایه گذاری بلندمدت پیروی میکنند. این موضوع میتواند بر سطح تمرکز مالکیت و نقدشوندگی کل بازار تاثیر منفی داشته باشد. در راستای بهبود نقدشوندگی بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی کارکنان مالزی مقدار بیشتری از وجوه خود را در اختیار مدیران سرمایه گذاری خارج از صندوق قرار داده می باشد.

[1]– Takeover

[2]–  Paid-up Capital

[3]–  Owner-Manager

[4] – Free Float and Market Liquidity, 2002

[5] – Hang Seng Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

 • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
 • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
 • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری