ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7-3-2رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام

مالکیت افراد داخلی عامل مهمی می باشد که می تواند تاثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد.

کلاسنس و دیگران[1] 18 در سال 2000 نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می تواند منجر به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف گردد. آ نها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرقی، مانند بسیاری از شرکتهای تایلندی از تمرکز بالایی برخوردار می باشد.

بسیاری از این شرکتها نیز شرکت هایی هستند که کنترل خانوادگی بر آ نها اعمال می گردد. آن ها به این نکته تصریح میکنند که بهره گیری از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول می باشد. بعلاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در راس مالکیت هرمی معمولاً بزر گترین دارند ه ی بلوک سهام هستند. کلاسنس و دیگران شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آن ها نشان دادند که با این که تجزیه ی سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرد ه فروش یا افراد بیرونی را افزایش می دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه ی سهام بر نقدشوندگی سهام می گردد. پس نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه ی سهام برای شرکت هایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست بدون تغییر باقی بماند .

کلارک و شاستری [2]  در سال 2001 بزرگی و عوامل تعیین کننده ی مقطعی هزینه های انتخاب نادرست را برای نمونه ای شامل 266 صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک مطالعه کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست در صندو قهای سرمایه گذاری مشترک به گونه متوسط 50 درصد پایین تر از هزینه های انتخاب نادرست در سهام کنترلی با اندازه و حجم مشابه می باشد. سرانجام آن ها به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست به گونه معنی داری پایین تر از میانگین موزون هزینه های انتخاب نادرست سهام انفرادی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این نتایج منطبق بر نتایج تحقیقات گورتون و پناچی [3]  ، 1993 ،  و سابرامانیام [4] ، 1991 ، می باشد که می گویند ترکیب سهام انفرادی در سبدهای سهام ممکن می باشد سبب کاهش هزینه های انتخاب نادرست معامله گردد. تمرکز مالکیت افراد داخلی در صندو قهای سرمایه گذاری مشترک  بسیار پایین می باشد. اخیراً توجه خاصی به مطالعه ارتباط ی بین مالکیت افراد داخلی و تصمیم گیر یهای مختلف شرکت شده می باشد. علت این امر آنست که مالکیت افراد داخلی نقشی اساسی در مساله ی نمایندگی که با جداسازی مالکیت و کنترل شرکتها اهمیت پیدا می ‌کند، اعمال می ‌کند . دنیس و استیریکلند [5]  در سال  2003  با بهره گیری از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری از نقدشوندگی سهام، ساختار مالکیت را طی دوره ی تجزیه سهام با نقدشوندگی مرتبط میسازند.

گرچه آ نها به این نتیجه رسیدند که بعد از تجزیه ی سهام شرکت ها، نقدشوندگی آ نها افزایش می یابد اما منافع نقدشوندگی بستگی به اندازه مالکیت سازمانی دارد.

دنیس و استریکلند به این نتیجه رسیدند که نقدشوندگی با سطح مالکیت نهادی ارتباط ی منفی دارد.

گرکیتی سانسورن و دیگران در سال 2006  کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند را که از ژانویه ی سال 2000 تا ژانویه ی سال 2004 حداقل یک بار تجزیه سهام داشتند شامل 104  شرکت مورد مطالعه قرار دادند. هدف از پژوهش آن ها مطالعه اثر تعدیل کننده ی مالکیت افراد داخلی بر تاثیر تجزیه ی سهام بر نقدشوندگی سهام می باشد که با اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام اندازه گیری می گردد. نقدشوندگی سهام بعد از تجزیه ی سهام بهبود می یابد. اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش درصدی بعد از تجزیه ی سهام کاهش مییابد در حالیکه اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش در شرکت های موجود در نمونه ی کنترلی که شرکتهایی با شرایط مشابه هستند که تجزیه ی سهام نداشته اند، تغییر محسوسی ندارد. نتایج تجربی نشان میدهد که کاهش در اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش با نسبت مالکیت افراد داخلی ارتباط دارد. سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها بالاست کاهشی در اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش نشان نمی دهند. برعکس سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها پایین می باشد کاهش معنی داری در اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش نشان می دهند. پس می توان نتیجه گرفت که اثر نقدشوندگی تجزیه ی سهام فقط در مورد سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها پایین می باشد مصداق پیدا می ‌کند (رسائیان ، 1388 ، 57)[6].

[1]-Golston et al,2000

[2]-Klarc & Shastry,2001

[3]-Gorton & Ponachi,1993

[4]-Sabramaniyam,1991

[5]-Denis & Stirikland,2003

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری