ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از اجزای ساختار بازار،اخیراً از اهمیت ویژه ای در ادبیات مالی برخوردار گشته می باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از معیارهای مهم نقدشوندگی بازار سرمابه محسوب میشود. بسیاری از تحقیقات از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی بهره گیری کرده اند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با عوامل متعددی در ارتباط می باشد. در این بخش، پس از تبیین مختصری در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، رهنمودهایی برای مطالعه عوامل موثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین عوامل تأثیرپذیر از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بر اساس تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه ارائه می گردد (رسائیان ، 1388، 54) 2.

1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. مقصود از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر می باشد. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام تصریح نمود. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

در این بخش پس از مرور مختصر کارهای گذشته، رهنمودهایی برای مطالعه عوامل موثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین عوامل تأثیرپذیر از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قیمتی که یک معامله گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می ‌کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می ‌کند را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند. اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می گردد. معامله سهام زمانی اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده در نقطه ای بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش به توافق برسند. این نقطه را قیمت تعادلی یا قیمت توافقی میگویند. هرچه اختلاف یا فاصله ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر باشد، خریدار و فروشنده زودتربه قیمت تعادلی میرسند و حجم معاملات سهام افزایش می یابد. این امر منجر به افزایش نقدشوندگی بازار سهام میگردد.

بعضی محققان از معیارهای فعالیت معاملاتی همچون تعداد دفعات انجام معاملات و حجم معاملات به عنوان عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گرفته اند.

در بعضی دیگر از تحقیقات همچون پژوهش تینیک  در سال 1972 ، بارنئا و لگو  در سال 1975 و استل  در سال 1978 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام معیار نقدشوندگی بازار سهام و درصد روزهای انجام معامله از عوامل تعیین کننده ی آن می باشد.

برنچ و فرید  در سال 1977 و هریس  در سال 1994 حجم پولی معاملات را به عنوان یکی از عوامل تعین کننده یاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام معرفی میکنند . در ادامه به معرفی بعضی از عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و مطالعات انجام شده در خصوص هر یک پرداخته می گردد (رسائیان ، 1388 ، 55) 1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری