عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود

بتاچاریا و همکاران به مطالعه ارتباط ی کیفیت سود و نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار نیویورک[1] و نسدک[2] در دوره ی زمانی 2005 – 1998 پرداختند. نتایج پژوهش آ نها نشان میدهد که پایین بودن کیفیت سود باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می گردد. کیفیت سود بالا منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه ی سرمایه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات  دیاموند و ورچیا [3]  بیانگر این موضوع می باشد که کیفیت افشای اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه میگردد. افزایش کیفیت سود نیز منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات در مورد سهام شرکت و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام می گردد.

5-7-3-2 ارتباط ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام

به گونه کلی ادبیات مالی بیانگر اثرات مهم هزینه های انجام معاملات بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران می باشد. این نظریه را در سال 1986 آمیهاد و مندلسون  25 مطرح کردند که سهم هاییکه اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش بالایی دارند، معمولاً توسط سرمایه گذارانی نگهداری میشوند که افق سرمایه گذاری آ نها بلندمدت می باشد.

آمیهاد و مندلسون [4]   در سال 1986 بازده  مورد انتظار یک سهم یا یک شرکت را تابعی صعودی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میدانند. بازده مورد انتظار با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش مییابد چراکه سرمایه گذاران میخواهند هزینه های انجام  معامله ی خویش را جبران نمایند. آ نها تئوری خویش را با بهره گیری از سهامیکه در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد میشد آزمودند و به این نتیجه رسیدند که بازده با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارتباط ی مثبت دارد.این نتیجه بیانگر این مطلب می باشد که هزینه ی سرمایه و نقدشوندگی با یکدیگر ارتباط ی منفی دارند. هرچه هزینه ی سرمایه بیشتر باشد بازده مورد انتظار بیشتر میشود ودر نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام افزایش مییابد و به تبع آن نقدشوندگی کاهش می یابد. با اهمیت تر از این مورد این بود که آ نها به این نتیجه رسیدند که سهم هایی را که اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش بیشتری دارند سرمایه گذارانی نگهداری میکنند که افق سرمایه گذاری بلندمدت تری دارند . آتکینس و دیل [5]   در سال 1997 فرضیه های خویش را مبنی بر اینکه نقدشوندگی و هزینه های انجام معاملات می توانند بر دوره ی نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران تاثیر بگذارند مورد آزمون قراردادند.آ نها ارتباط ی مثبتی را بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام در بازار آمریکا به دست آوردند.

چانگ و وی [6]   در سال 2005 اطلاعات روزانه برای 4 دوره ی  3 ماهه در سال 1995  را برای 52 شرکت خارجی (B ) و داخلی (A ) مشابه در بورس اوراق بهادار چین گردآوری کردند. این اطلاعات عبارت بودند از دوره ی نگه  داری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام. نتایج پژوهش چانگ و وی که ارتباط ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و دوره ی نگهداری سهام را مورد مطالعه قرار دادند به تبیین زیر می باشد:

بین دوره ی نگه داری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروشسهام ارتباط ی مثبتی هست.

ارتباط ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از نظر کیفی هم در شرکتهای گروه ( A) و هم در شرکتهای گروه ( B ) مشابه می باشد. یعنی با اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اساساً در دو بخش A و B متفاوت می باشد، حساسیت سرمایه گذاران نسبت به نقدشوندگی در هر دو بخش تقریباً مشابه میباشد

[1]– NYSE

[2] – NASDAQ

[3]-Diamond & Verchia

[4]-Amihad & Mendelsonn,1986

[5]-Atkines & Dill,1997

[6]-Chang & Vey,2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری